(QBĐT) – Ngày 15-12, tại Thủ đô Hà Nội, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác PBGDPL, do đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì.
 
Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Quảng Bình có đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan. 
Đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Quảng Bình.
Đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu trực tuyến Quảng Bình.
Tham dự hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương trình bày các nội dung cơ bản, giải pháp đổi mới nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL theo tinh thần Kết luận số 80-KL/TW, ngày 20-6-2020 của Ban Bí thư liên quan đến việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân (Kết luận số 80-KL/TW) và Quyết định số 1521/QĐ-TTg, ngày 6-10-2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW đồng thời đánh giá một số mô hình, cách thức, giải pháp triển khai công tác PBGDPL tại các bộ, ngành, địa phương và nghiên cứu, nhân rộng các mô hình này trong thời gian tới.
 
Theo đó, những nhiệm vụ, giải pháp đổi mới nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL theo tinh thần, nội dung Kết luận số 80-KL/TW và Quyết định số 1521/QĐ-TTg bao gồm 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đó là: “Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị trong triển khai công tác PBGDPL”, “Thực hiện đầy đủ thể chế, chính sách về PBGDPL hiện hành. Đồng thời, hoàn thiện thể chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực này đáp ứng yêu cầu yêu cầu nhiệm vụ”, “Đổi mới tổ chức và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL, huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL”, “Triển khai công tác PBGDPL toàn diện, rộng khắp đến các đối tượng, địa bàn và có trọng tâm, trọng điểm, hướng mạnh về cơ sở”, “Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, cách thức PBGDPL, bảo đảm phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng”, “Đổi mới đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL”.
 
Cũng trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu tham dự ở nhiều điểm cầu trực tuyến đã dành thời gian trình bày, thảo luận liên quan đến 13 tham luận về những mô hình hiệu quả trong công tác PBGDPL tại các bộ, ngành, địa phương và định hướng nhân rộng các mô hình này trong thời gian tới. 
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh nhấn mạnh: Để việc triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW và Quyết định số 1521/QĐ-TTg kịp thời, nghiêm túc, có chất lượng, thời gian tới, Bộ Tư pháp đề nghị các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương triển khai một số công việc, như: Quan tâm xây dựng, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành và tổ chức thực hiện văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tích cực đề xuất HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành Nghị quyết chuyên đề về PBGDPL và kinh phí bảo đảm cho công tác PBGDPL; rà soát, phát hiện, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc về các quy định trong công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã, phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật để kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung đáp ứng yêu cầu bối cảnh của đất nước trong tình hình mới.
 
Thứ trưởng Bộ Tư pháp cũng đề nghị: Cần tập trung ưu tiên nguồn lực PBGDPL cho các đối tượng đặc thù, yếu thế trong xã hội trên cơ sở lựa chọn các nội dung pháp luật phù hợp nhu cầu của các đối tượng đó và bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện nhiệm vụ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy mạng xã hội, mạng viễn thông trong công tác PBGDPL; chú trọng đổi mới về tư duy, nội dung, hình thức, cách làm trong công tác PBGDPL nhằm đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân…
Văn Minh
,
0/5 (0 Reviews)